Page 26 - Spilpunt Mrt/Apr 2017
P. 26

C Hoë biodiversiteits- belangrikheid
Beskermdegebied-buffers, insluitend buffers om nasionale parke, wêrelderfenisgebiede en natuurreservate
Oorgrensbewaringsgebiede
Ander geïdentifiseerde prioriteite van provinsiale ruimtelike bio- diversiteitsplanne
Hoë wateropbrengsgebiede Kus beskermde-sone
Riviermondings-funksionerende sone
Ekologiese ondersteunings- gebiede
Kwesbare ekosisteme
Fokusgebiede vir beskermde- gebied uitbreiding
Hoë risiko vir mynbou
Goedkeuring mag wel geweier word. Indien dit toegestaan word, mag die goedkeuring perke stel ten opsigte van goedgekeurde aktiwiteite en impakte, en mag dit biodiversiteitverrekeninge (’offsets’) in lisensie-ooreenkomste of -goedkeurings insluit.
Hierdie gebiede is belangrik vir die bewaring van biodiversiteit, vir die ondersteuning of buffer van ander bio- diversiteitsprioriteits-gebiede, ter wille van die onderhoud van belangrike eko- sisteemgoedere vir spesifieke gemeen- skappe of die land as geheel.
Die omgewingsimpakstudie behoort die assessering van die optimale, volhou- bare landgebruik vir ’n spesifieke gebied in te sluit en sal die belangrikheid van die impak op biodiversiteit vasstel.
Mynbou-opsies mag beperk word in hierdie gebiede en beperkinge op myn- bouprojekte is moontlik.
Goedkeurings mag perke plaas en bio- diversiteitsverrekeninge spesifiseer wat in lisensieooreenkomste of -goedkeurings ingeskryf mag word.
Hierdie gebiede is van matige biodiver- siteitsbelangrikheid.
Omgewingsimpakstudies en hul geas- sosieerde spesialistestudies behoort te fokus op die bevestiging van die teen- woordigheid en belangrikheid van hier- die biodiversiteitskenmerke, identifise- ring van die kenmerke (soos bedreigde spesies) wat nie in die bestaande data- stelle ingesluit is nie, en om terrein- spesifieke inligting te verskaf om die toepassing van die verrekenings- hiërargie te lei.
Goedkeurings mag perke stel en bio- diversiteitsverrekeninge spesifiseer wat in lisensieooreenkomste of -goed- keurings ingeskryf mag word.
D Matige biodiversiteits- belangrikheid
Matige risiko vir mynbou
Aanbevelings
In gebiede wat onderlê word deur groot hoeveelhede minerale, soos byvoorbeeld platinum in die Bosveld se stollingskompleks in die Noordwes-provinsie en steenkool in Mpumalanga, behoort as gebiede van hoogste biodiver- siteitsbelangrikheid en dus as ontoelaatbare (’no go’) gebiede verklaar te word.
Vir meer inligting stuur ’n e-pos na mariettel@iburst.co.za.
Besluite om mynbou goed te keur in gebiede van hoogste biodiversiteitsbelangrikheid behoort ’n assessering van die geleentheidskoste in te sluit, soos byvoorbeeld:
• ’n Begrip vir die waarde van verbeurde geleenthede,
soos landbou of ekotoerisme;
• Die bereiking van die gewenste doel vir die spesifieke
gebied;
• Optimalisering van die positiewe impakte;
• Vermindering van die negatiewe impakte;
• Billike verspreiding van die impakte;
• Die onderhouding van ekologiese integriteit en
omgewingsgehalte.
24 | Spilpunt IN LYN MET DIE BOER


   24   25   26   27   28